Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

CEL DOKUMENTU

Celem niniejszej polityki prywatności jest przekazanie informacji na temat tego, jak BEATCOM S.A. gromadzi i przetwarza dane osobowe, gdy wykorzystywana jest nasza strona internetowa. Obejmuje to wszystkie dane osobowe, jakie zostaną podane za pośrednictwem tej strony internetowej, m.in. kiedy przekazane zostaną dane osobowe w naszym formularzu zapytania, służącym do kontaktu z nami oraz podczas składania zamówień za pośrednictwem strony.

Zarazem celem polityki jest należyte informowanie o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki Prywatności oraz z dodatkowymi informacjami.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

BEATCOM S.A. z siedzibą 5271022097 (dalej "BEATCOM S.A." lub "Administrator") jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w odniesieniu do danych osobowych, będących osobami fizycznymi. Oznacza to, że jesteśmy odpowiedzialni za wykorzystywanie Twoich danych w sposób bezpieczny.

We wszelkich sprawach związanych przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się za pośrednictwem adresu mailowego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

CZYM SĄ DANE OSOBOWE I JAKIE DANE SĄ GROMADZONE

Dane osobowe są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną jest osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

O ile nie wynika inaczej z umowy lub innego instrumentu prawnego zawartego z innym administratorem danych, w BEATCOM S.A. nie przetwarza danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, oraz nie przetwarza danych genetycznych, biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

 

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniając, że przetwarzane dane te są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów, w których są przetwarzane;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem ochronę przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, oraz przypadkową utratą. Wykorzystywane są odpowiednie środków techniczne i organizacyjne.
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

 

 

CZYM JEST PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych to jakiekolwiek operacje lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, polegające na: zbieraniu, utrwalaniu, organizowaniu, porządkowaniu, przechowywaniu, adaptowaniu lub modyfikowaniu, pobieraniu, przeglądaniu, wykorzystywaniu, ujawnianiu poprzez przesyłanie, rozpowszechnianiu lub innego rodzaju udostępnianiu, dopasowywaniu lub łączeniu, ograniczaniu,  usuwaniu lub niszczeniu danych osobowych;

 

ZAKRES GROMADZONYCH DANYCH

BEATCOM S.A. może zbierać (gromadzić), wykorzystywać, przetwarzać, przechowywać lub przekazywać dane osobowe, w tym:

Dane określające tożsamość: dane obejmują pełne imię i nazwisko, adres zameldowania lub adres zamieszkania.

Dane kontaktowe: to dane, które służą do kontaktowania się z osobą, której dane dotyczą. Należą do nich numer telefonu, adres, adres e-mail oraz dane rozliczeniowe.

Dane finansowe: należy do nich numer konta bankowego i nazwisko jego właściciela.

Dane dotyczące wykorzystania i dane techniczne: są to takie dane, jak informacje dotyczące korzystania z Internetu, adres IP, dane logowania, unikalny identyfikator Osoby, której dane osobowe dotyczą, zainstalowana wersja oprogramowania, dodatki (pluginy), ustawienia językowe, preferencje dotyczące plików cookie (ciasteczek), słowa kluczowe używane w wyszukiwarce, włączone działanie JavaScript, treści oraz strony, jakie są wykorzystywane na Stronie lub na Platformę, odwiedzane obszary i czas spędzony na podstronach i sekcjach Strony lub Platformy.

Dane marketingowe i dotyczące komunikacji: Obejmuje to zapis decyzji osoby, której dane dotyczą o zgodzie na otrzymywanie materiałów marketingowych od nas lub od stron trzecich lub brak takiej zgody.

 

CEL PRZETWARZANIA:

Dane kontaktowe: dane osobowe przesłane do FIRMY podczas kontaktu ze strony, bądź za pośrednictwem adresu kontaktowego e-mail lub SMS będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie, konwersacji, ogólnego kontaktu z Użytkownikiem.

Dane rejestracyjne: Dane wykorzystane będą do zawarcia umowy kupna-sprzedaży i realizacji kupna sprzedaży. Zbierane są także dane potrzebne do obsługi klienta - wysyłki faktur, informacji dotyczących zamówienia i wszystkich innych czynności związanych z procesem obsługi sprzedażowej klienta.

Marketing bezpośredni produktów i usług: realizacja prawnie uzasadnionych interesów FIRMY (tj. prezentowanie oferty ich produktów i usług) oraz dodatkowo zgoda – w odniesieniu do elektronicznego oraz telefonicznego kanału komunikacji.

 

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

BEATCOM S.A. może przechowywać Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celu, w jakim je zebraliśmy. Przechowywanie danych przez FIRMĘ jest ustalane na podstawie zgodności z wymogami prawnymi (ustawowymi lub umownymi), księgowymi oraz dotyczącymi zgodności.

W przypadku, gdy BEATCOM S.A. przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez Osobę, której dane dotyczą.

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, przetwarzane do celu obsługi zapytania ofertowego będą przetwarzane przez Administratora przez okres trwania korespondencji. W zależności od rezultatu zapytania dane mogą zasilić bazę klientów i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy, albo zostaną usunięte jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy. 

W przypadku, gdy BEATCOM S.A. przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje.

W przypadku, gdy BEATCOM S.A. przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

W przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.

 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

Podanie danych osobowych na stronie betacom.com.pl lub podczas kontaktu drogą elektroniczną lub tradycyjną ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych może uniemożliwić realizację zamówienia lub kontakt.

Administrator danych osobowych zapewnia realizację wskazanych poniżej uprawnień Osoby, której dane osobowe dotyczą. W przypadku chęci realizacji tych praw, należy wysłać maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prawo do cofnięcia zgody

Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił w momencie rejestracji do Serwisu, jak również podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych w Serwisie. Należy jednak pamiętać, że wiązać się to może z utratą możliwości korzystanie przez Osoby, której dane osobowe dotyczą  z usług lub funkcjonalności Serwisu, które zgodnie z prawem Administrator danych świadczy jedynie za zgodą.

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych osobowych, jeżeli dane Osoby, której dane osobowe dotyczą  przetwarzane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketingiem produktów i usług. Rezygnacja z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług FIRMY, będzie oznaczać dla Administratora danych sprzeciw Osoby, której dane osobowe dotyczą  na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeżeli sprzeciw Osoby, której dane osobowe dotyczą  okaże się zasadny i nie będzie innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych Osoby, której dane osobowe dotyczą , Administrator danych usunie dane Osoby, której dane osobowe dotyczą , wobec wykorzystania których wniósł sprzeciw.

Prawo do bycia zapomnianym

Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, pod warunkiem, że:

 • wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
 • dane osobowe Osoby, której dane osobowe dotyczą  przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 • wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych w celach marketingowych;
 • dane osobowe Osoby, której dane osobowe dotyczą  są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania swoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 • gdy przetwarzanie danych Osoby, której dane osobowe dotyczą  jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
 • gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator ograniczy ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości jego danych;
 • gdy dane osobowe Osoby, której dane osobowe dotyczą  przestały być niezbędne do celów, w których Administrator je zabrał lub wykorzystywał;
 • gdy Osoba, której dane osobowe dotyczą wniósł sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację Osoby, której dane osobowe dotyczą  – ochrona interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Osoby, której dane osobowe dotyczą .

Prawo dostępu do danych

Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymanie ich kopii. Ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy ten przetwarza jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, ma prawo:

 • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych - uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych lub uzupełnienia danych niekompletnych

Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do sprostowania (poprawiania) danych, jeżeli są nieprawidłowe. Jest to także prawo do uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych, jeżeli są niekompletne.

Prawo do przenoszenia danych

Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczyła za pomocą strony, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Wniesienia skargi do organu nadzorczego

Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących jemu uprawnień. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie.

Osoba, której dane osobowe dotyczą może realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane Użytkowników nie będą przekazywane do innych podmiotów.

Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

 

KONTAKT.

Jeżeli masz pytania, napisz do nas

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com